Regulaminy

REGULAMIN PENSJONATU MONALI
Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 • Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych.
 • Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 • W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
 • Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • W obiekcie zabronione jest:
  – zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  – zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody kierownictwa
  – zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  – zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  – palenie tytoniu na terenie obiektu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
 • Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 • Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń .
 • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika.
 • Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 • W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.
 • Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 • Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
 • Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobom trzecim.
 • Osoby nie zameldowane w Pensjonacie przebywać mogą w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.
 • Śniadanie serwowane jest w godzinach: od 08:00 do 10:00.

REGULAMIN REZERWACJI

 • Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
 • W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 • Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu
 • Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów. Podany termin nie obejmuje pakietów pobytowych: BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, WIELKANOC. W przypadku tych PAKIETÓW termin zwrotu zadatku wynosi do 40 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych , zakładowych , kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
 • Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z recepcją
 • Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 • Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z recepcją.
 • Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

REGULAMIN PLACU ZABAW

 • Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 • Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 14 lat.
 • Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.
 • Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 • Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Zabrania się: skakania z huśtawki, stawania na siedzisku.
 • Nie wolno przebiegać między huśtającymi się, a także podchodzić do huśtających.
 • Należy się huśtać na bezpieczną wysokość, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
 • W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 • Zakazuje się wykonywania ślizgów ze zjeżdżalni na butach.
 • Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych – dotyczy to huśtawek i dachu domku.
 • Zabronione jest korzystanie z huśtawek, przez więcej niż jedno dziecko na jednym siedzisku.
 • Prosi się o nie dewastowanie urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń.
 • Prosi się o nie zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
 • Zakazuje się palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.
 • Zakazuje się wprowadzania zwierząt.
 • Zakazuje się palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
 • Prosi się o nie przebywanie na placu zabaw osób nietrzeźwych.
 • Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w Recepcji Monali.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.
 • Personel i właściciel Monali nie odpowiada za wypadki spowodowane niewłaściwym zachowaniem i użytkowaniem placu zabaw.

Telefony :

 • POLICJA 997
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • STRAŻ MIEJSKA 75 76 196 29
 • Monali – recepcja 609 74 75 70